مزایای استفاده از مراکز درمانی طرف قرارداد
استفاده از بیمارستانهای طرف قرارداد به دلیل تقلیل هزینه های درمانی بیمه شدگان و پذیرش معرفی نامه  های صادره توسط بیمارستانها موکدا تاکید می گردد با توجه به اینکه ممکن است در طول زمان اعتبار بیمه نامه ، شرکت بیمه گر با برخی از بیمارستانها لغو قرارداد نماید ، بنابراین پیشنهاد می گردد جهت استفاده از مراکز طرف قرارداد استعلام به عمل آید.

برای دریافت لیست مراکز طرف قرارداد بیمه آسیا  اینجا را کلیک کنید
برای دریافت لیست مراکز طرف قرارداد بیمه البرز  اینجا را کلیک کنید
برای دریافت لیست مراکز طرف قرارداد بیمه ایران  اینجا را کلیک کنید
برای دریافت لیست مراکز طرف قرارداد بیمه دانا  اینجا را کلیک کنید